Studio za crkveni vez "Aron" nudi veliki izbor ode`di, ~asnih trpeza, pla{tanica, barjaka, vezenih na pli{u, lanu, satenu, svili, treviri, {antung svili.. U prilici smo da ispunimo svaki zahtev u pogledu motiva koji se vezu. Radimo motive po `eqi stranke. Tako|e radimo podrasnike (gr~ke, ruske), rase, pane, skufije, prsluke, mona{ke shime, mona{ke i arhijerejske mandije i kamilavke.

 

STIHARI
 ODE@DE \AKONSKE
 ODE@DE SVE[TENI^KE
MITRE 
 ODE@DE VLADI^ANSKE  MALA ODEJANIJA

EPITRAHIQI

 NADBEDRENICI

DRIKIRIJE I TRIKIRIJE

 

 ORLECI DARCI
 
 PLA[TANICE

BARJACI

 MANTIJE

^ASNE TRPEZE