“A ti Mojsije uzmi k sebi Arona brata svojega sa sinovima njegovim i izdvoj ih između svih sinova Izrailjevih da mi budu sve{tenici. I nek na~ine sve{tenu ode`du Aronu bratu tvojemu blistavu i veli~anstvenu. I ti daj uputstva svim ve{tim zanatlijama koje sam obdario duhom mudrosti, neka na~ine haljine Aronu, da se posveti i da izvr{ava sve{tene radnje. A ovo su delovi ode`de {to }e na~initi: naprsnik i ople}ak, sakos i vezeni ogrta~, kapa i pojas. Te sve{tene ode`de nek naprave bratu tvojemu Aronu i sinovima njegovim da mi budu sve{tenici i neka je na~ine od zlatne niti, plave, porfirne i crvene vune i tankog lana.”

 

 

 

(Iz. 28,1-5) U jevrejskoj tradiciji Mojsijev brat. Prvi put je spomenut u pripovesti o Mojsijevom vi|enju na brdu Horiv (Iz 4, 14) kada ga je Jahve nazna~io za Mojsijevog pomo}nika. Jahve je nakon toga nazna~io njega i njegove naslednike sve{tenicima (Iz 28 i 29; Br 8 i 18) uprkos njegovom u~e{}u u pravljenju zlatnog teleta (Izl. 32, 1-6). Sila njegovog sve{teni~kog posredovanja je nagla{ena u pri~i o zaustavljanju zaraze (Br 17, 1 - 8).

 

 

Aronovo sve{tenstvo, ~iji je glavni zadatak bio prino{enje `rtava prihvatljivih Bogu, dao mu je jedinstveni polo`aj. On je bio glava svojih sinova i Levita. On sam je prinosio tamjan u Svetinji nad Svetinjama i posredovao izme|u Boga i Qudi. I, on je poput kraQa bio pomazan i krunisan diademom i tiarom (Izl. 28). U hri{}anskoj teologiji on je prototip Hrista. Ovako shva}en, Aron je, u poslanici Jevrejima u kojoj je nagla{ena nadmo}nost golgotske `rtve nad `rtvovanjem `ivotinja koje je vr{ilo aronovsko sve{tenstvo bio zamenjen Hristom.